ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | އަޤީދާ | ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމާއި ތަފްސީރު | ޙަދީޘް ޢިލްމު | ފިޤްހު | ޢިލްމީ ރައްދު | ފަތުވާ އާއި ސުވާލާއިޖަވާބު | ނަބަވީ ސީރާއާއި ތާރީޚް
އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު | އަންހެނުންނާއި މުސްލިމް ޢާއިލާ | ފަހުގެ މައްސަލަތައް | ފިޤްހު އެކެޑެމީގެ ޤަރާރުތައް | ދުޢާ | އެހެނިހެން

 
 
 
ލައިބްރަރީ »

 

[ހުކުރު ޚުޠުބާ: 13 މޭއި 2011] ޢަދްލަށް ނިޔާ ކަނޑަ އެޅުމާއި، ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރުން
ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އާދަމް ނަސީމް (ބީއޭ)
ކެޓަގަރީ: އެހެނިހެން
 

22 އޭޕްރީލް 2011 ދުވަހުގެ ހިދާޔަތުގެ އަލި
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ކެޓަގަރީ: އެހެނިހެން
 

15 އޭޕްރީލް 2011 ދުވަހުގެ ހިދާޔަތުގެ އަލި
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ކެޓަގަރީ: އެހެނިހެން
 

[15 އޭޕްރީލް 2011ގެ ހުކުރު ޚުޠުބާ] ކީރިތި ޤުރްއާނާއި، މަތިވެރި ސުއްނަތް
ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އާދަމް ނަސީމް (ބީއޭ)
ކެޓަގަރީ: އެހެނިހެން
 

ދުންޔަވީ ޢުޤޫބާތަކީ ޙަޤީޤަތެއްހެއްޔެވެ؟
ކެޓަގަރީ: އެހެނިހެން
 

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ - [ކޮންމެ ބިދުޢައަކީ މަގުފުރެދުމެކެވެ.]
ކެޓަގަރީ: އެހެނިހެން
 

އޭ ލޮބުވެތި އުޚުތެވެ!
ކެޓަގަރީ: އެހެނިހެން
 
Page Number :  < 1  2
  ނޫރުލްއިސްލާމް ލައިބްރަރީ އަކީ:
 

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް، އިސްލާމް ދީނުގެ ޞައްޙަ ތަޢުލީމު، ދީނުގެ ޞައްޙަ މަޞްދަރުތަކުން ދިވެހިންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 2006 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި ނޫރުލްއިސްލާމް ވުޖޫދަށް އައެވެ.

އޭގެ ފަސް އަހަރު ފަހުން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަށް މި ހަދިޔާ ކުރަނީ އިސްލާމީ އޮންލައިން ލައިބްރަރީއެކެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް މި ސައިޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވީ ބައެއް ފޮތްތަކުގެ އިތުރުން ދިވެހި ބަހުން ލިޔެވި، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު ހުރިހާ ފޮތްތަކެއް ހިމަނައިގެން މި ލައިބްރަރީ ފަށައިގަންނަމެވެ.

މި ލައިބްރަރީގައި ޕީޑީއެފް ފައިލްތަކާއި، މައިކްރޯސޮފްޓް ވޯޑް ފައިލްތައް އަދި މައިކްރޯސޮފްޓް ޕަވަޕޮއިންޓް ޕްރެސެންޓޭޝަންތައް ވާނީ ހިމަނާފައެވެ.

އަބަދުވެސް ތިޔަ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުން ނޫރުލްއިސްލާމާމެދު ބާއްވާ ޚާއްޞަ ގާތްކަން ފާހަގަކޮށް، އެކަމަށްޓަކައި ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

=އެޑިޓަރ=

 
 
 

ނޫރުލްއިސްލާމް ލައިބްރަރީގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ނޫރުލްއިސްލާމްގެ އެއްވެސް މާއްދާއެއް ލިޔުމުން ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.
ހިލޭ ބެހުމަށްޓަކައި މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ކޮންމެ މާއްދާއެއްވެސް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ކޮންމެ މުސްލިމަކަށްވެސް ލިބިގެން ވެއެވެ.
ނޫރުލްއިސްލާމް އިސްލާމީ ވެބްސައިޓް ނެޓްވޯކް 2011