ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | އަޤީދާ | ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމާއި ތަފްސީރު | ޙަދީޘް ޢިލްމު | ފިޤްހު | ޢިލްމީ ރައްދު | ފަތުވާ އާއި ސުވާލާއިޖަވާބު | ނަބަވީ ސީރާއާއި ތާރީޚް
އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު | އަންހެނުންނާއި މުސްލިމް ޢާއިލާ | ފަހުގެ މައްސަލަތައް | ފިޤްހު އެކެޑެމީގެ ޤަރާރުތައް | ދުޢާ | އެހެނިހެން

 
 
 
  Noorul-islam.NET LIBRARY :: ބީވެގެން ގޮސްފައިވާ އަޅުކަމެއް!
ލައިބްރަރީ » ފިޤްހާއި އަޅުކަން »

ބީވެގެން ގޮސްފައިވާ އަޅުކަމެއް!

ލިޔުއްވީ: މުޙައްމަދު ސިރުޙާން
ކުރު ޚުލާޞާ:

ﷲ ތަޢާލާ އަޅުގަނޑުމެން ހައްދަވާ މިދުނިޔެ މަތީގައި ލައްވަވާފައިވަނީ ކުޅި މަޖަލަކަށް ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަށް ހީވާ ކަހަލައެވެ. ހޭބޯ ނާރާ ދުވާލާއި ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތައް ހޭދަކުރަމުންދަނީ ތިމާގެ ހިތުގެ އެދުންތައް ފުރިހަމަ ކުރުމާއިގެންނެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ރުއްސަވާ ކަމެއްތޯ ނުވަތަ ނުރުއްސަވާ ކަމެއްތޯވެސް ބެލުމެއް ނެތިއެވެ. މިއަދު އިންސާނާގެ ދިރިއުޅުމުގެ ބޮޅު ބިނާވެފައިވަނީ، މާއްދިއްޔަތުގެ މައްޗަށް އެކަންޏެވެ. ދިރިއުޅެނީ ކައިބޮއެ އުޅުމަށެވެ. ކައިބޮއެ އުޅެނީ މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެ. މަސައްކަތް ކުރަނީ ދިރިއުޅުމަށެވެ. ތިމާގެ ހެއްދެވުމާއި މަރުވުމާއި އަދި އާޚިރަތާޢިމެދު ވިސްނާ ފިކުރު ކުރުމެއް ނެތެވެ.

ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 10 ޞަފްޙާ (A5 ސައިޒް)
ފައިލް ސައިޒް: 265 ކިލޯބައިޓް
ފައިލް ބާވަތް:

  ނޫރުލްއިސްލާމް ލައިބްރަރީ އަކީ:
 

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް، އިސްލާމް ދީނުގެ ޞައްޙަ ތަޢުލީމު، ދީނުގެ ޞައްޙަ މަޞްދަރުތަކުން ދިވެހިންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 2006 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި ނޫރުލްއިސްލާމް ވުޖޫދަށް އައެވެ.

އޭގެ ފަސް އަހަރު ފަހުން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަށް މި ހަދިޔާ ކުރަނީ އިސްލާމީ އޮންލައިން ލައިބްރަރީއެކެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް މި ސައިޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވީ ބައެއް ފޮތްތަކުގެ އިތުރުން ދިވެހި ބަހުން ލިޔެވި، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު ހުރިހާ ފޮތްތަކެއް ހިމަނައިގެން މި ލައިބްރަރީ ފަށައިގަންނަމެވެ.

މި ލައިބްރަރީގައި ޕީޑީއެފް ފައިލްތަކާއި، މައިކްރޯސޮފްޓް ވޯޑް ފައިލްތައް އަދި މައިކްރޯސޮފްޓް ޕަވަޕޮއިންޓް ޕްރެސެންޓޭޝަންތައް ވާނީ ހިމަނާފައެވެ.

އަބަދުވެސް ތިޔަ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުން ނޫރުލްއިސްލާމާމެދު ބާއްވާ ޚާއްޞަ ގާތްކަން ފާހަގަކޮށް، އެކަމަށްޓަކައި ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

=އެޑިޓަރ=

 
 
 

ނޫރުލްއިސްލާމް ލައިބްރަރީގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ނޫރުލްއިސްލާމްގެ އެއްވެސް މާއްދާއެއް ލިޔުމުން ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.
ހިލޭ ބެހުމަށްޓަކައި މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ކޮންމެ މާއްދާއެއްވެސް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ކޮންމެ މުސްލިމަކަށްވެސް ލިބިގެން ވެއެވެ.
ނޫރުލްއިސްލާމް އިސްލާމީ ވެބްސައިޓް ނެޓްވޯކް 2011