ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | އަޤީދާ | ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމާއި ތަފްސީރު | ޙަދީޘް ޢިލްމު | ފިޤްހު | ޢިލްމީ ރައްދު | ފަތުވާ އާއި ސުވާލާއިޖަވާބު | ނަބަވީ ސީރާއާއި ތާރީޚް
އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު | އަންހެނުންނާއި މުސްލިމް ޢާއިލާ | ފަހުގެ މައްސަލަތައް | ފިޤްހު އެކެޑެމީގެ ޤަރާރުތައް | ދުޢާ | އެހެނިހެން

 
 
 
  Noorul-islam.NET LIBRARY :: ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރާނޭ ގޮތް
ލައިބްރަރީ » ފިޤްހާއި އަޅުކަން »

ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރާނޭ ގޮތް

ލިޔުއްވީ: އާދަމް ނިޝާން
ކުރު ޚުލާޞާ:

މިފޮތުގައި އަލިއަޅުވާލެވިފައި ވަނީ ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރާނެ ގޮތާއި އަދި އެއަޅުކަމުގެ އެކި މަޙައްލުތަކުގައި ކިޔުމަށް ކީރިތި ނަބިއްޔާގެ އަރިހުން ޘާބިތުވާ ދުޢާ ތަކުގެ މައްޗަށެވެ. އަދި ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރާއިރު ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ އެހެން ބައެއް ކަންތައްތަކަށްވެސް ކުރު ގޮތަކަށް އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާނެއެވެ. ދެން އޭގެ އިތުރުން މިފޮތުގެ އެންމެ ފަހަތުގައި ހިމަނާލެވިފައިވާނީ، ޢުމްރާގައި އަމިއްލައަށް ބޭނުން ދުޢާތައް ކުރަންހުރި އެކި މަޙައްލުތަކުގައި ކިއިދާނޭ ރަނގަޅު ބައެއް ދުޢާތަކެވެ. އޭގެ ފުރަތަމަ ބައިގާ ހިމެނޭނީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވާރިދުވެފައިވާ ދުޢާތަކެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ކީރިތި ނަބިއްޔާ محمد صلى الله عليه وسلمގެ ޙަދީޘްފުޅުތަކުގައި ވާރިދުވެފައިވާ ދުޢާ ތަކެވެ.

ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 36 ޞަފްޙާ (A5 ސައިޒް).
ފައިލް ސައިޒް: 448 ކިލޯބައިޓް
ފައިލް ބާވަތް:

  ނޫރުލްއިސްލާމް ލައިބްރަރީ އަކީ:
 

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް، އިސްލާމް ދީނުގެ ޞައްޙަ ތަޢުލީމު، ދީނުގެ ޞައްޙަ މަޞްދަރުތަކުން ދިވެހިންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 2006 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި ނޫރުލްއިސްލާމް ވުޖޫދަށް އައެވެ.

އޭގެ ފަސް އަހަރު ފަހުން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަށް މި ހަދިޔާ ކުރަނީ އިސްލާމީ އޮންލައިން ލައިބްރަރީއެކެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް މި ސައިޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވީ ބައެއް ފޮތްތަކުގެ އިތުރުން ދިވެހި ބަހުން ލިޔެވި، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު ހުރިހާ ފޮތްތަކެއް ހިމަނައިގެން މި ލައިބްރަރީ ފަށައިގަންނަމެވެ.

މި ލައިބްރަރީގައި ޕީޑީއެފް ފައިލްތަކާއި، މައިކްރޯސޮފްޓް ވޯޑް ފައިލްތައް އަދި މައިކްރޯސޮފްޓް ޕަވަޕޮއިންޓް ޕްރެސެންޓޭޝަންތައް ވާނީ ހިމަނާފައެވެ.

އަބަދުވެސް ތިޔަ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުން ނޫރުލްއިސްލާމާމެދު ބާއްވާ ޚާއްޞަ ގާތްކަން ފާހަގަކޮށް، އެކަމަށްޓަކައި ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

=އެޑިޓަރ=

 
 
 

ނޫރުލްއިސްލާމް ލައިބްރަރީގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ނޫރުލްއިސްލާމްގެ އެއްވެސް މާއްދާއެއް ލިޔުމުން ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.
ހިލޭ ބެހުމަށްޓަކައި މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ކޮންމެ މާއްދާއެއްވެސް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ކޮންމެ މުސްލިމަކަށްވެސް ލިބިގެން ވެއެވެ.
ނޫރުލްއިސްލާމް އިސްލާމީ ވެބްސައިޓް ނެޓްވޯކް 2011