ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | އަޤީދާ | ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމާއި ތަފްސީރު | ޙަދީޘް ޢިލްމު | ފިޤްހު | ޢިލްމީ ރައްދު | ފަތުވާ އާއި ސުވާލާއިޖަވާބު | ނަބަވީ ސީރާއާއި ތާރީޚް
އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު | އަންހެނުންނާއި މުސްލިމް ޢާއިލާ | ފަހުގެ މައްސަލަތައް | ފިޤްހު އެކެޑެމީގެ ޤަރާރުތައް | ދުޢާ | އެހެނިހެން

 
 
 
  Noorul-islam.NET LIBRARY :: [ހުކުރު ޚުޠުބާ: 27 މޭއި 2011] ނަފްސުތަކަށް އަނިޔާވެރި ނުވުން
ލައިބްރަރީ » އެހެނިހެން »

[ހުކުރު ޚުޠުބާ: 27 މޭއި 2011] ނަފްސުތަކަށް އަނިޔާވެރި ނުވުން

ލިޔުއްވީ: އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ޖަމީލް މުޙައްމަދު
ކުރު ޚުލާޞާ:

[ހުކުރު ޚުޠުބާ: 27 މޭއި 2011] މުސްލިމު އަޚުންނޭވެ! މިހާރަކަށް އައިސް އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުން ފެނިގެން މިދާ ބައެއް ކަންތައްތަކަކީ މުޖުތަމަޢުގެ ކޮންމެ ފަރުދަކުވެސް އެކަންތައްތަކާއިމެދު ހިތާމަކޮށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަންތައްތަކެކެވެ. ޚާއްޞަކޮށް، އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މުސްލިމުން ކަމުގައި ވާހިނދު، މުޖުތަމަޢުގައި ހިމެނޭ މަދުބަޔަކު ކުރާކަންތައްތަކެއްގެ ސަބަބުން މުޅި މުޖުތަމަޢު ބިރުވެރި ކަމާ ނާމާންކަމުގެ ތެރެއަށް ދިޔުމަކީ ވަރަށް ދެރަކަމެކެވެ.

ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 12 ޞަފްޙާ
ފައިލް ސައިޒް: 219 ކިލޯބައިޓް
ފައިލް ބާވަތް:

  ނޫރުލްއިސްލާމް ލައިބްރަރީ އަކީ:
 

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް، އިސްލާމް ދީނުގެ ޞައްޙަ ތަޢުލީމު، ދީނުގެ ޞައްޙަ މަޞްދަރުތަކުން ދިވެހިންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 2006 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި ނޫރުލްއިސްލާމް ވުޖޫދަށް އައެވެ.

އޭގެ ފަސް އަހަރު ފަހުން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަށް މި ހަދިޔާ ކުރަނީ އިސްލާމީ އޮންލައިން ލައިބްރަރީއެކެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް މި ސައިޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވީ ބައެއް ފޮތްތަކުގެ އިތުރުން ދިވެހި ބަހުން ލިޔެވި، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު ހުރިހާ ފޮތްތަކެއް ހިމަނައިގެން މި ލައިބްރަރީ ފަށައިގަންނަމެވެ.

މި ލައިބްރަރީގައި ޕީޑީއެފް ފައިލްތަކާއި، މައިކްރޯސޮފްޓް ވޯޑް ފައިލްތައް އަދި މައިކްރޯސޮފްޓް ޕަވަޕޮއިންޓް ޕްރެސެންޓޭޝަންތައް ވާނީ ހިމަނާފައެވެ.

އަބަދުވެސް ތިޔަ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުން ނޫރުލްއިސްލާމާމެދު ބާއްވާ ޚާއްޞަ ގާތްކަން ފާހަގަކޮށް، އެކަމަށްޓަކައި ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

=އެޑިޓަރ=

 
 
 

ނޫރުލްއިސްލާމް ލައިބްރަރީގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ނޫރުލްއިސްލާމްގެ އެއްވެސް މާއްދާއެއް ލިޔުމުން ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.
ހިލޭ ބެހުމަށްޓަކައި މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ކޮންމެ މާއްދާއެއްވެސް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ކޮންމެ މުސްލިމަކަށްވެސް ލިބިގެން ވެއެވެ.
ނޫރުލްއިސްލާމް އިސްލާމީ ވެބްސައިޓް ނެޓްވޯކް 2011