ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | އަޤީދާ | ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމާއި ތަފްސީރު | ޙަދީޘް ޢިލްމު | ފިޤްހު | ޢިލްމީ ރައްދު | ފަތުވާ އާއި ސުވާލާއިޖަވާބު | ނަބަވީ ސީރާއާއި ތާރީޚް
އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު | އަންހެނުންނާއި މުސްލިމް ޢާއިލާ | ފަހުގެ މައްސަލަތައް | ފިޤްހު އެކެޑެމީގެ ޤަރާރުތައް | ދުޢާ | އެހެނިހެން

 
 
 
  Noorul-islam.NET LIBRARY :: މުސްލިމުންގެ ތެރެއަށް އަލަށް އައިސްގެން އުޅޭ ދީނީ ހަރުކަށި އުޞޫލުތަކާއި އޭގެ ފަހަތުގައި ފޮރުވިފައިވާ ސިއްރުތައް
ލައިބްރަރީ » ފަހުގެ މައްސަލަތައް »

މުސްލިމުންގެ ތެރެއަށް އަލަށް އައިސްގެން އުޅޭ ދީނީ ހަރުކަށި އުޞޫލުތަކާއި އޭގެ ފަހަތުގައި ފޮރުވިފައިވާ ސިއްރުތައް

ލިޔުއްވީ: ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު
ކުރު ޚުލާޞާ:

މިއީ މިއަދު އިސްލާމީ ދުނިޔޭގައިވެސް ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ވެފައިވާ، އަދި މި ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގައިވެސް ފެންނަމުންދާ ޙައްދުފަހަނަޅައި ދިޔުމަކީ ކޮބައިކަމާއި، އޭގެ ފެށުމާއި އޭގެ ސަބަބުތަކާއި އޭގެ ބައިތަކާއި، އަދި މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް ޙުކުމްޖެހުމާއި ބެހޭގޮތުން ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ލިޔުއްވާފައިވާ ވަރަށް ފުރިހަމަ އަދި އެހާމެ ބޭނުންތެރި ފޮތެކެވެ.

ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 24 ޞަފްޙާ
ފައިލް ސައިޒް: 254 ކިލޯބައިޓް
ފައިލް ބާވަތް:

  ނޫރުލްއިސްލާމް ލައިބްރަރީ އަކީ:
 

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް، އިސްލާމް ދީނުގެ ޞައްޙަ ތަޢުލީމު، ދީނުގެ ޞައްޙަ މަޞްދަރުތަކުން ދިވެހިންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 2006 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި ނޫރުލްއިސްލާމް ވުޖޫދަށް އައެވެ.

އޭގެ ފަސް އަހަރު ފަހުން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަށް މި ހަދިޔާ ކުރަނީ އިސްލާމީ އޮންލައިން ލައިބްރަރީއެކެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް މި ސައިޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވީ ބައެއް ފޮތްތަކުގެ އިތުރުން ދިވެހި ބަހުން ލިޔެވި، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު ހުރިހާ ފޮތްތަކެއް ހިމަނައިގެން މި ލައިބްރަރީ ފަށައިގަންނަމެވެ.

މި ލައިބްރަރީގައި ޕީޑީއެފް ފައިލްތަކާއި، މައިކްރޯސޮފްޓް ވޯޑް ފައިލްތައް އަދި މައިކްރޯސޮފްޓް ޕަވަޕޮއިންޓް ޕްރެސެންޓޭޝަންތައް ވާނީ ހިމަނާފައެވެ.

އަބަދުވެސް ތިޔަ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުން ނޫރުލްއިސްލާމާމެދު ބާއްވާ ޚާއްޞަ ގާތްކަން ފާހަގަކޮށް، އެކަމަށްޓަކައި ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

=އެޑިޓަރ=

 
 
 

ނޫރުލްއިސްލާމް ލައިބްރަރީގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ނޫރުލްއިސްލާމްގެ އެއްވެސް މާއްދާއެއް ލިޔުމުން ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.
ހިލޭ ބެހުމަށްޓަކައި މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ކޮންމެ މާއްދާއެއްވެސް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ކޮންމެ މުސްލިމަކަށްވެސް ލިބިގެން ވެއެވެ.
ނޫރުލްއިސްލާމް އިސްލާމީ ވެބްސައިޓް ނެޓްވޯކް 2011