ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | އަޤީދާ | ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމާއި ތަފްސީރު | ޙަދީޘް ޢިލްމު | ފިޤްހު | ޢިލްމީ ރައްދު | ފަތުވާ އާއި ސުވާލާއިޖަވާބު | ނަބަވީ ސީރާއާއި ތާރީޚް
އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު | އަންހެނުންނާއި މުސްލިމް ޢާއިލާ | ފަހުގެ މައްސަލަތައް | ފިޤްހު އެކެޑެމީގެ ޤަރާރުތައް | ދުޢާ | އެހެނިހެން

 
 
 
  Noorul-islam.NET LIBRARY :: ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާ ޤާނޫނު ޢުޤޫބާތުގެ ބިލަކީ އިސްލާމްދީނަށާއި ދިވެހި ޤައުމަށް ހުރި ވަރަށް ބޮޑު ބިރެއް
ލައިބްރަރީ » ޢިލްމީ ރައްދު »

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާ ޤާނޫނު ޢުޤޫބާތުގެ ބިލަކީ އިސްލާމްދީނަށާއި ދިވެހި ޤައުމަށް ހުރި ވަރަށް ބޮޑު ބިރެއް

:
ކުރު ޚުލާޞާ:

ބައެއް މީހުންނަކީ، ޤާނޫނުތަކުގައި ބުނަނީ ކީކޭތޯ ބަލައިގެން އެބައިމީހުންގެ ދޭދޭދިރިއުޅުމުގެ މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކުރަމުންދާ ބައެއްނޫނޭ ބުނުމަކީ މުޅިންގޯހެއް ކަމުގައި ވާނެކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ. ރުޅިއަރައިގެން ތެދުވެ ހަށިފޮޅާލާފައި ބުނާއެއްޗެއް ބުނެލާނީ ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޤަވާޢިދަކުން ވިޔަސް އެމީހުން ކުރަން އުޅޭކަމަކަށް ހުރަހެއް އެޅޭވަގުތުއެވެ. ނުވަތަ އެކުރިކަމެއްގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ހައްޔަރެއްވެ ސުވާލެއްވުމުން ނޫނީ ކޮންމެވެސް އަދަބެއް ލިބޭވަގުތުއެވެ. މިކަންވެސް އިސާހިތަކު އެމީހުންގެ ހަދާނުން ނެތިގޮސް ކުރިން އުޅެމުންދިޔަ ބައްޓަމަށް ފެތިދެއެވެ. މިއީ އަޅުގަނޑު ހިތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ފިލުވައިލަންޖެހިއްޖެ އާދައެކެވެ. ޤާނޫނުތަކާއި މެދު ހޭލުންތެރިވުމާއި އެއާއި އެއްގޮތަށް ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަންރާވައި ހިންގުމުގެ އާދަ އަށަގަންނުވަންވެއްޖެއެވެ. މިގޮތުން ޤާނޫނުތަކަކީ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްހެދޭ އެއްޗަކަށްވާތީ، ޤާނޫނު ޤާނޫނަކަށްވުމުގެ ކުރިން، އާދެ ބިލެއްގެ ސިފައިގައިވާ މަރުޙަލާއިންފެށިގެން އޭގައި ލިޔެފައިވާ އެއްޗަކާއިމެދު ބަލައި ވިސްނައި ހޭލުންތެރިވާން ފަށަންވެއްޖެއެވެ. ސަބަބަކީ ބިލެއް ޤާނޫނަކަށް ވުމުގެ ނަތީޖާއަކީ ރުހުނަސް ނުރުހުނަސް އެއާއި އެއްގޮތަށް ރަށްޔިތުންގެ ޢަމަލުތައް ދީލާލަން މަޖުބޫރުވުމެވެ. މިގޮތުން މިހާރު ބަހުޘްކުރެވެމުންދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ބިލަކީ ދިވެހިން އެބިލަކާއިމެދު ހޭލާންވެއްޖެ ބިލެކެވެ. އެތައްސަބަބަކަށްޓަކައެވެ. މިއީ ނޫރުލްއިސްލާމް ވެބްސައިޓުގައި 17 އޮކްޓޯބަރ 2009 ގައި ޝާއިޢު ކުރެވުނު ލިޔުމެކެވެ. ޤާނޫނު ޢުޤޫބާތު ކޮމެޓީ މަރުހަލާ ނިމި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް އަންނަ ޚަބަރު ލިބިފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި މުހިއްމު ލިޔުމެއް ކަމަށް ފެންނާތީ، ދެވަނަ ފަހަރަށް ޝާއިޢު ކުރީއެވެ.

ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 14
ފައިލް ސައިޒް: 780 kb
ފައިލް ބާވަތް:

  ނޫރުލްއިސްލާމް ލައިބްރަރީ އަކީ:
 

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް، އިސްލާމް ދީނުގެ ޞައްޙަ ތަޢުލީމު، ދީނުގެ ޞައްޙަ މަޞްދަރުތަކުން ދިވެހިންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 2006 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި ނޫރުލްއިސްލާމް ވުޖޫދަށް އައެވެ.

އޭގެ ފަސް އަހަރު ފަހުން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަށް މި ހަދިޔާ ކުރަނީ އިސްލާމީ އޮންލައިން ލައިބްރަރީއެކެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް މި ސައިޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވީ ބައެއް ފޮތްތަކުގެ އިތުރުން ދިވެހި ބަހުން ލިޔެވި، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު ހުރިހާ ފޮތްތަކެއް ހިމަނައިގެން މި ލައިބްރަރީ ފަށައިގަންނަމެވެ.

މި ލައިބްރަރީގައި ޕީޑީއެފް ފައިލްތަކާއި، މައިކްރޯސޮފްޓް ވޯޑް ފައިލްތައް އަދި މައިކްރޯސޮފްޓް ޕަވަޕޮއިންޓް ޕްރެސެންޓޭޝަންތައް ވާނީ ހިމަނާފައެވެ.

އަބަދުވެސް ތިޔަ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުން ނޫރުލްއިސްލާމާމެދު ބާއްވާ ޚާއްޞަ ގާތްކަން ފާހަގަކޮށް، އެކަމަށްޓަކައި ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

=އެޑިޓަރ=

 
 
 

ނޫރުލްއިސްލާމް ލައިބްރަރީގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ނޫރުލްއިސްލާމްގެ އެއްވެސް މާއްދާއެއް ލިޔުމުން ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.
ހިލޭ ބެހުމަށްޓަކައި މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ކޮންމެ މާއްދާއެއްވެސް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ކޮންމެ މުސްލިމަކަށްވެސް ލިބިގެން ވެއެވެ.
ނޫރުލްއިސްލާމް އިސްލާމީ ވެބްސައިޓް ނެޓްވޯކް 2011