ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | އަޤީދާ | ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމާއި ތަފްސީރު | ޙަދީޘް ޢިލްމު | ފިޤްހު | ޢިލްމީ ރައްދު | ފަތުވާ އާއި ސުވާލާއިޖަވާބު | ނަބަވީ ސީރާއާއި ތާރީޚް
އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު | އަންހެނުންނާއި މުސްލިމް ޢާއިލާ | ފަހުގެ މައްސަލަތައް | ފިޤްހު އެކެޑެމީގެ ޤަރާރުތައް | ދުޢާ | އެހެނިހެން

 
 
 
  Noorul-islam.NET LIBRARY :: ވޯޓަކީވެސް އަމާނާތެކެވެ... އެއާމެދު ޤިޔާމަތްދުވަހުން ތިބާ ޖަވާބުދާރީންވާން ތައްޔާރު ހެއްޔެވެ؟
ލައިބްރަރީ » އެހެނިހެން »

ވޯޓަކީވެސް އަމާނާތެކެވެ... އެއާމެދު ޤިޔާމަތްދުވަހުން ތިބާ ޖަވާބުދާރީންވާން ތައްޔާރު ހެއްޔެވެ؟

ތައްޔާރުކުރީ: މުސްލިމުންގެ ގުޅުން
ކުރު ޚުލާޞާ:

ގިނަ މީހުންނަށް ހީވެފައި އޮންނަނީ ވޯޓްލުމަކީ މާ ބޮޑުކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ. ތިމާ ބޭނުން މީހަކަށް ތިމާ ވޯޓްދޭންވީކަމަށެވެ. ތިމާއަށް ގިނަ ފައިސާދޭ ނުވަތަ ތިމާއަށް އެންމެ ގިނައިން އެހީވާ ނުވަތަ ތިމާއާ އެންމެގާތް މީހަކަށް ވޯޓު ދިނުމަކީ ،ވޯޓު ދިނުމުގައި ވަރަށް ގިނަމީހުން ބަލާމިންގަޑުތަކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޙަޤީޤަތުގައި އެކަންތައް އެގޮތަށް ކުރުމަކީ ތިމާ ފާފަވެރިވެދާނެކަމެއް ކަން ވިސްނެނީ ވަރަށް މަދު މީހަކަށެވެ.

ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 8 ޞަފްޙާ
ފައިލް ސައިޒް: 139 ކިލޯބައިޓް
ފައިލް ބާވަތް:

  ނޫރުލްއިސްލާމް ލައިބްރަރީ އަކީ:
 

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް، އިސްލާމް ދީނުގެ ޞައްޙަ ތަޢުލީމު، ދީނުގެ ޞައްޙަ މަޞްދަރުތަކުން ދިވެހިންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 2006 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި ނޫރުލްއިސްލާމް ވުޖޫދަށް އައެވެ.

އޭގެ ފަސް އަހަރު ފަހުން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަށް މި ހަދިޔާ ކުރަނީ އިސްލާމީ އޮންލައިން ލައިބްރަރީއެކެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް މި ސައިޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވީ ބައެއް ފޮތްތަކުގެ އިތުރުން ދިވެހި ބަހުން ލިޔެވި، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު ހުރިހާ ފޮތްތަކެއް ހިމަނައިގެން މި ލައިބްރަރީ ފަށައިގަންނަމެވެ.

މި ލައިބްރަރީގައި ޕީޑީއެފް ފައިލްތަކާއި، މައިކްރޯސޮފްޓް ވޯޑް ފައިލްތައް އަދި މައިކްރޯސޮފްޓް ޕަވަޕޮއިންޓް ޕްރެސެންޓޭޝަންތައް ވާނީ ހިމަނާފައެވެ.

އަބަދުވެސް ތިޔަ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުން ނޫރުލްއިސްލާމާމެދު ބާއްވާ ޚާއްޞަ ގާތްކަން ފާހަގަކޮށް، އެކަމަށްޓަކައި ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

=އެޑިޓަރ=

 
 
 

ނޫރުލްއިސްލާމް ލައިބްރަރީގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ނޫރުލްއިސްލާމްގެ އެއްވެސް މާއްދާއެއް ލިޔުމުން ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.
ހިލޭ ބެހުމަށްޓަކައި މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ކޮންމެ މާއްދާއެއްވެސް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ކޮންމެ މުސްލިމަކަށްވެސް ލިބިގެން ވެއެވެ.
ނޫރުލްއިސްލާމް އިސްލާމީ ވެބްސައިޓް ނެޓްވޯކް 2011