ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | އަޤީދާ | ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމާއި ތަފްސީރު | ޙަދީޘް ޢިލްމު | ފިޤްހު | ޢިލްމީ ރައްދު | ފަތުވާ އާއި ސުވާލާއިޖަވާބު | ނަބަވީ ސީރާއާއި ތާރީޚް
އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު | އަންހެނުންނާއި މުސްލިމް ޢާއިލާ | ފަހުގެ މައްސަލަތައް | ފިޤްހު އެކެޑެމީގެ ޤަރާރުތައް | ދުޢާ | އެހެނިހެން

 
 
 
  Noorul-islam.NET LIBRARY :: ތުޙުފަތުއްޠާލިބާތި
ލައިބްރަރީ » އަންހެނުންނާއި މުސްލިމް ޢާއިލާ »

ތުޙުފަތުއްޠާލިބާތި

:
ކުރު ޚުލާޞާ:

މިއީ އަންހެނުންނަށް މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ ފޮތެކެވެ. މި ފޮތުގެ މުޤައްދިމާގައި ފޮތުގެ މުއައްލިފު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. [[ މިފޮތް އެކުލަވާލެވުމުގައި އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ ބޮޑު ފިކުރަކަށްވީ އަޅުގަނޑުގެ ލޯބިވާ އަންހެން ދަރިފުޅާއި، އެދަރިފުޅުގެ އެކުވެރީން ކަމުގައިވާ އަޅުގަނޑުގެ ލޮބުވެތި ޠާލިބާއިންނެވެ. މިހެން ކަމުން އަޅުގަނޑު މިފޮތަށް ނަން ދިނީ "تحفة الطالبات" އެވެ. މިފޮތުގެ މުޤައްދިމާގައި އަންހެންވަންތަކަމަށް ލާޒިމު ދެސިފަ ކަމުގައިވާ، އަނބިވަންތަކަމާއި މައިވަންތަކަމަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަލިއަޅުވާލީމެވެ. އަދި ޚާތިމާގައި އަނބީންނަށްވާ ފިރީންގެ ޙައްޤުތައް ޤުރުއާނާއި ޙަދީޘުގެ އަލީގައި ކޮންމެ މުސްލިމު އަންހެނަކަށް ފުދޭނެ މިންވަރަށް ބަޔާން ކުރީމެވެ. ]]

ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު:
ފައިލް ސައިޒް:
ފައިލް ބާވަތް:

  ނޫރުލްއިސްލާމް ލައިބްރަރީ އަކީ:
 

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް، އިސްލާމް ދީނުގެ ޞައްޙަ ތަޢުލީމު، ދީނުގެ ޞައްޙަ މަޞްދަރުތަކުން ދިވެހިންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 2006 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި ނޫރުލްއިސްލާމް ވުޖޫދަށް އައެވެ.

އޭގެ ފަސް އަހަރު ފަހުން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަށް މި ހަދިޔާ ކުރަނީ އިސްލާމީ އޮންލައިން ލައިބްރަރީއެކެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް މި ސައިޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވީ ބައެއް ފޮތްތަކުގެ އިތުރުން ދިވެހި ބަހުން ލިޔެވި، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު ހުރިހާ ފޮތްތަކެއް ހިމަނައިގެން މި ލައިބްރަރީ ފަށައިގަންނަމެވެ.

މި ލައިބްރަރީގައި ޕީޑީއެފް ފައިލްތަކާއި، މައިކްރޯސޮފްޓް ވޯޑް ފައިލްތައް އަދި މައިކްރޯސޮފްޓް ޕަވަޕޮއިންޓް ޕްރެސެންޓޭޝަންތައް ވާނީ ހިމަނާފައެވެ.

އަބަދުވެސް ތިޔަ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުން ނޫރުލްއިސްލާމާމެދު ބާއްވާ ޚާއްޞަ ގާތްކަން ފާހަގަކޮށް، އެކަމަށްޓަކައި ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

=އެޑިޓަރ=

 
 
 

ނޫރުލްއިސްލާމް ލައިބްރަރީގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ނޫރުލްއިސްލާމްގެ އެއްވެސް މާއްދާއެއް ލިޔުމުން ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.
ހިލޭ ބެހުމަށްޓަކައި މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ކޮންމެ މާއްދާއެއްވެސް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ކޮންމެ މުސްލިމަކަށްވެސް ލިބިގެން ވެއެވެ.
ނޫރުލްއިސްލާމް އިސްލާމީ ވެބްސައިޓް ނެޓްވޯކް 2011